LYRICEimâ kho tuano na kha,
Kyhpachâna yzie pahno va;
Na reikahthlâ zydua kha,
Kei cha kheihti hawhta a thlôh tyh.

Chorus
Tahmâ na kyhpachâna deikua,
Kei cha chana mothlih dei a châ;
Aru ta vâsâh paza na,
Noza hmiachhiena zydua chhao ..ho oh.
Kyh ei cha pachâna zydua kha.. ho oh…oh. .
Yzie raita za hnei khao vei.

Na châta ei ngâchhihna,
Ei pasana zydua âdaih ha;
Âdaih vaw kua khao khah la,
Keichhao lôhro ei phaoh bâ hra aw.

Rap Verse
â oh, â oh, ei, ei
Ei pasana zydua âdaih âdaih ha,
Na thângiana zy hih a pai a pai ha,
Hnôlâ daihti zy khawh ei chhaih ei chhaih ha,
Ei hro paroh siesai ta, lâpi hro ei chhih ha…

Hnôlâ daihti zydua kha,
Kei la a thei beih khao aw vana;
Nâ chhao vaw my khai ha la,
Hnatlâna chhao daihti hmâh mah y…

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT