LYRIC

Time Machine | Romanized & English Lyrics|

Mew Suppasit Jongcheveevat

กาลเวลาเนิ่นนานเท่าไร ไม่รู้~
Gaan way-laa nêrn naan tâo rai · mâi róo~
How long has the time passed? I don’t know~

แต่ฉันยังอยู่ที่เดิมที่เราอยู่ด้วยกัน
Dtàe chăn yang yòo têe derm têe rao yòo dûuay gan
But I’m still here at the place we used to be together

พยายามรื้อฟื้นเรื่องราวดี ๆ ที่เมื่อก่อนนี้~
Pá-yaa-yaam réu féun rêuuang raao dee dee têe mêuua gòn née~
Try to bring back those good memories when…

โลกใบนี้มีเพียงแค่เรา ตอนที่เธอยังไม่มีเขา
Lôhk bai née mee piiang kâe rao · dton-têe ter yang mâi mee kăo
This world have only us in it… when you still don’t have that person

แต่สุดท้ายก็เข้าใจ มันไม่มีค่าอะไร
Dtàe sùt táai gôr kâo jai // man mâi mee kâa à-rai
But in the end, I understand… it’s all worthless

ได้แต่ฝืนทนเก็บไว้~
Dâai dtàe fĕun ton gèp wái~
Can only just force myself to keep it in~

ให้ทบทวนความทรงจำเท่าไร
Hâi tóp tuuan kwaam song jam tâo rai
No matter how many times going over those memories

เธอคงลบมันไปหมดแล้ว
Ter kong lóp man bpai mòt láew
You probably erased all of them by now

ต่อให้ย้อน~เวลา~ กลับไปพร้อมกับรอยน้ำตา
Dtòr hâi yón~ way-laa~ glàp bpai próm gàp roi náam dtaa
Even going back~ through time~ going back with the trails of tears
You probably don’t even know my name, but I’m just missing you again

แต่เธอคงลืมมันไปหมดแล้ว เธอคงลืมมันไปหมดแล้ว
Dtàe ter kong leum man bpai mòt láew // ter kong leum man bpai mòt láew
But you probably forget it all… you probably forget it all

บอกตัวเองให้ฉันต้องอยู่คนเดียวให้ไหว
Bòk dtuua eng hâi chăn dtông yòo kon diieow hâi wăi
Telling myself that I have to be able to live alone from now

มันคงไม่เป็นไรถ้าไม่มีเธออีกแล้ว
Man kong mâi bpen rai tâa mâi mee ter èek láew
It’d probably be okay if I don’t have you here anymore

แต่ฉันยังรอที่เดิมยังคงไม่ไปไหน
Dtàe chăn yang ror têe derm yang kong mâi bpai năi
But I’m still waiting for you at the same place, not going anywhere

ถึงจะรู้ว่าเธอไม่กลับมาอีกแล้ว
Tĕung jà róo wâa ter mâi glàp maa èek láew
Even though I knew that you’re never coming back

อ่านหนังสือเล่มเดิมไม่ว่าจะสักกี่ครั้ง~
Àan năng-sĕu lêm derm mâi wâa jà sàk gèe kráng~
Still reading the same book no matter how many times I have read it~

อ่านจนฉันจดจำเรื่องราว วนซ้ำ ๆ ให้ใจมันหนาว
Àan jon chăn jòt jam rêuuang raao // won sám sám · hâi jai man năao
Read to the point I can remember the story, keep repeating it so that my heart felt cold

แต่สุดท้ายก็เข้าใจ มันไม่มีค่าอะไร
Dtàe sùt táai gôr kâo jai // man mâi mee kâa à-rai
But in the end, I understand… it’s all worthless

ได้แต่ฝืนทนเก็บไว้~
Dâai dtàe fĕun ton gèp wái~
Can only just force myself to keep it in~

ให้ทบทวนความทรงจำเท่าไร
Hâi tóp tuuan kwaam song jam tâo rai
No matter how many times going over those memories

เธอคงลบมันไปหมดแล้ว
Ter kong lóp man bpai mòt láew
You probably erased all of them by now

ต่อให้ย้อน~เวลา~ กลับไปพร้อมกับรอยน้ำตา
Dtòr hâi yón~ way-laa~ glàp bpai próm gàp roi náam dtaa
Even going back~ through time~ going back with the trails of tears
You probably don’t even know my name, but I’m just missing you again

แต่เธอคงลืมมันไปหมดแล้ว เธอคงลืมมันไปหมดแล้ว
Dtàe ter kong leum man bpai mòt láew // ter kong leum man bpai mòt láew
But you probably forget it all… you probably forget it all

เธอคงลืมมันไปหมดแล้ว
Ter kong leum man bpai mòt láew
You probably forget it all

เธอคงไม่มีวันกลับมา
Ter kong mâi mee wan glàp maa
You probably never ever come back

แต่ฉันคงไม่เป็นไรหรอกหนา ฉันคงไม่เป็นไรหรอกหนา
Dtàe chăn kong mâi bpen rai ròk năa · chăn kong mâi bpen rai ròk năa
But I’d probably be fine… I’d probably be fine

จะต้องใช้~ เวลาเพื่อลืมเธอนานสักเท่าไร
Jà dtông chái~ way-laa pêuua leum ter naan sàk tâo rai
For how long must it take to forget you…

แบบที่เธอลบฉันออกจากใจ ฉันว่ามันไม่ง่าย
Bàep têe ter lóp chăn òk jàak jai chăn wâa man mâi ngâai
Like how you erased me from your heart, I don’t think it’s that easy

ให้ทบทวนความทรงจำเท่าไร
Hâi tóp tuuan kwaam song jam tâo rai
No matter how many times going over those memories

เธอคงลบมันไปหมดแล้ว
Ter kong lóp man bpai mòt láew
You probably erased all of them by now

ต่อให้ย้อน~เวลา~ กลับไปพร้อมกับรอยน้ำตา
Dtòr hâi yón~ way-laa~ glàp bpai próm gàp roi náam dtaa
Even going back~ through time~ going back with the trails of tears
You probably don’t even know my name, but I’m just missing you again

แต่เธอคงลืมมันไปหมดแล้ว เธอคงลืมฉันไปหมดแล้ว
Dtàe ter kong leum man bpai mòt láew // ter kong leum chăn bpai mòt láew
But you probably forget it all… you probably forget everything about me

Romanization & English Translation by Netdrifter

Your email address will not be published.

ADVERTISEMENT