LYRICKey C- Dm-G

Sipud pay nanfurfuronta ay duwa
Ingana chumakoranta ay duwa
Layad ta ay duwa amod nan faruna
Kan chita ay nangnangwa san Ayat ta
Ay duwa…. lala lala lala lala lala

Sasana ta umadayo ka kan sakon
Ummoy ka nan eskwela siudad ay kananda
Ululayok sika ingana kumatong ka
Mail iliwak unay kan sika
Layad ko kan sik-ah…. lala lala lala lala lala

Kumatong ka kuma pusok in inapon daka
Napalabas san adu ay tawon
Achi kapon gumatgatong pigan tawon
Nadamag ko san un furon no
Awad metten nan kalewed no ….. hoho hoho hoho hoho hoho hoho…

Nasaktan nan riknak
Man ibibil nan pusok
Manluluwa din matak
Amod nasaktan nan riknak

Apay ngy nga insukatnak kan siya
Awad ngata nan nanbasulak kan sika
Usto ngarud ta naka anap ka
Layad ko sinayang no…

Cho:

  1. Wendy

    June 19, 2021 at 11:26 pm

    Excellent.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT