LYRIC

More and More |Romanized & English Lyrics|

Mew Suppasit Jongcheveevat

ยังคงจำคำพูดที่เธอบอกไว้
Yang kong jam kam pôot têe ter bòk wái
I can still remember the words that you said

ในวันที่เธอจากไป ฉันจะดีขึ้นเอง อีกครั้ง
Nai wan têe ter jàak bpai // chăn jà dee kêun eng // èek kráng
On the day that you leave me that… I will feel better again

วันเวลาจะช่วยรักษาให้หาย
Wan way-laa jà chûuay rák-săa hâi hăai
That days and time will help me heal

และคงไม่นานเท่าไร ฉันจะได้เจอใคร ที่ดี
Láe kong mâi naan tâo rai // chăn jà dâai jer krai // têe dee
And that not for long, I will find someone who is good

ที่รัก~ ฉันพยายามแล้ว~
Têe rák~ chăn pá-yaa-yaam láew~
My love~ I have tried~

ไม่ได้ต้องการจะทรมานอย่างนี้~
Mâi dâai dtông gaan jà tor-rá-maan yàang née~
I didn’t want to suffer like this~

แต่กี่คนที่เข้ามา จะผ่านไปกี่ปี
Dtàe gèe kon têe kâo maa // jà pàan bpai gèe-bpee
But for whoever that walk in and for how long it has been

ฉันไม่ลืมเธอสักที~
Chăn mâi leum ter sàk tee~
I can’t never forget you~

ต้องอีกนานไหม~ เมื่อไหร่จะมากพอ
Dtông èek naan măi~ mêuua rài jà mâak por~
How long must it be~ When is it considered as long enough
~
ต้องมีแค่ทั้งชีวิตจะพอ ใช่ไหม~
Dtông mee kâe táng chee-wít jà por // châi măi~
Must it be my whole life to be enough? Is that what it is~

ถ้าบอกว่าเวลา~ ที่ทำให้เธอหาย~ ไป แล้วทำไม
Tâa bòk wâa way-laa~ têe tam hâi ter hăai~ bpai // láew tam-mai
If telling me that it’s the time~ which made you disappeared, ~ then why?

ทำไมฉันรักเธอมากกว่าเดิม ~
Tam-mai chăn rák ter mâak gwàa derm ~
Why I love you more and more? ~

ยังคงจำว่าฉันเจอเธอที่ไหน
Yang kong jam wâa chăn jer ter têe năi
I can still remember of where I met you

ว่าเธอน่ารักยังไง ว่าฉันโชคดีแค่ไหน ที่มีเธอ
Wâa ter nâa rák yang ngai // wâa chăn chôhk dee kâe năi // têe mee ter
Of how cute you are, of how lucky I was that I have you

ที่รัก~ ฉันพยายามแล้ว~
Têe rák~ chăn pá-yaa-yaam láew~
My love~ I have tried~

ไม่ได้ต้องการจะทรมานอย่างนี้~
Mâi dâai dtông gaan jà tor-rá-maan yàang née~
I didn’t want to suffer like this~

แต่กี่คนที่เข้ามา จะผ่านไปกี่ปี
Dtàe gèe kon têe kâo maa // jà pàan bpai gèe-bpee
But for whoever that walk in and for how long it has been

ฉันไม่ลืมเธอสักที~
Chăn mâi leum ter sàk tee~
I can’t never forget you~

ต้องอีกนานไหม~ เมื่อไหร่จะมากพอ
Dtông èek naan măi~ mêuua rài jà mâak por~
How long must it be~ When is it considered as long enough~

ต้องมีแค่ทั้งชีวิตจะพอ ใช่ไหม~
Dtông mee kâe táng chee-wít jà por // châi măi~
Must it be my whole life to be enough? Is that what it is~

ถ้าบอกว่าเวลา~ ที่ทำให้เธอหาย~ ไป แล้วทำไม
Tâa bòk wâa way-laa~ têe tam hâi ter hăai~ bpai // láew tam-mai
If telling me that it’s the time~ which made you disappeared, ~ then why?

ทำไมฉันรักเธอมากกว่าเดิม ~
Tam-mai chăn rák ter mâak gwàa derm ~
Why I love you more and more? ~

ต้องอีกนานไหม~ เมื่อไหร่จะมากพอ
Dtông èek naan măi~ mêuua rài jà mâak por~
How long must it be~ When is it considered as long enough~

ต้องมีแค่ทั้งชีวิตจะพอ ใช่ไหม~
Dtông mee kâe táng chee-wít jà por // châi măi~
Must it be my whole life to be enough? Is that what it is~

ถ้าบอกว่าเวลา~ ที่ทำให้เธอหาย~ ไป แล้วทำไม
Tâa bòk wâa way-laa~ têe tam hâi ter hăai~ bpai // láew tam-mai
If telling me that it’s the time~ which made you disappeared, ~ then why?

ทำไมฉันรักเธอมากกว่าเดิม ~
Tam-mai chăn rák ter mâak gwàa derm ~
Why I love you more and more? ~

Romanization & English Translation by Neftdrifter 

Your email address will not be published.

ADVERTISEMENT