LYRIC

Missing You |Romanized & English Lyrics|

Mew Suppasit Jongcheveevat

[Mew]
คิดถึงเธออยู่ดี~
Kít tĕung ter yòo dee~
I’m still missing you~

ไม่ว่ายังไงก็คิดถึงเธออยู่ดี~
Mâi wâa yang ngai gôr kít tĕung ter yòo dee~
No matter what, I’m still missing you

หลับตาลง แล้วก็เจอแค่เธอ นานแล้วที่ไม่ได้เจอ
Làp dtaa long // láew gôr jer kâe ter // naan láew têe mâi dâai jer
Even I close my eyes, I can find only you. It’s been a long time that we haven’t met

ว่าคิดถึง~ คิดถึงเธอ… อยู่ดี~
Wâa kít tĕung~ kít tĕung ter… yòo dee~
I miss you~ I’m still missing you~

ตื่นขึ้นมาในตอนเช้า~
Dtèun kêun maa nai dton-cháo~
Waking up in the morning~

ภาพเธอจากในฝันยังติดตา~
Pâap ter jàak nai făn yang dtìt dtaa~
The image of you from my dream still catching my eyes~

เปิดมือถือมา~ ก็ต้องเจอหน้าก่อน
Bpèrt meu tĕu maa~ gôr dtông jer nâa gòn
Open my phone~ Have to see your face first (on the screen)

คิดถึงจะตายแล้ว~
Kít tĕung jà dtaai láew~
I miss you so so much~

[Zom]
หาขนมกิน หาหนังสืออ่าน~
Hăa kà-nŏm gin · hăa năng-sĕu àan
Finding snacks to eat, looking for books to read

นั่งฟังเพลงเป็นร้อย~ มันก็ยังไม่หาย~
Nâng fang pleng bpen rói · man gôr yang mâi hăai
Listening to hundreds of songs, it’s still not going away

ก็ยังฟุ้งซ่าน Oh, I’m missing you~
Gôr yang fúng sâan // Oh, I’m missing you
It’s all still in my head… Oh, I’m missing you

[Mew & Zom]
จะทำยังไงก็คิดถึงเธออยู่ดี~
Jà tam yang ngai gôr kít tĕung ter yòo dee~
No matter what I do, I’m still missing you~

ไม่ว่ายังไงก็คิดถึงเธออยู่ดี~
Mâi wâa yang ngai gôr kít tĕung ter yòo dee~
No matter what, I’m still missing you

หลับตาลง แล้วก็เจอแค่เธอ นานแล้วที่ไม่ได้เจอ
Làp dtaa long // láew gôr jer kâe ter // naan láew têe mâi dâai jer
Even I close my eyes, I can find only you. It’s been a long time that we haven’t met
Oh, what should I do?

จะทำยังไงก็คิดถึงเธออยู่ดี~
Jà tam yang ngai gôr kít tĕung ter yòo dee~
No matter what I do, I’m still missing you~

ไม่ว่ายังไงก็คิดถึงเธออยู่ดี~
Mâi wâa yang ngai gôr kít tĕung ter yòo dee~
No matter what, I’m still missing you

แล้วเธอละ คิดถึงฉันบ้างไหม~ แม้~ ว่าเธอไม่อยากจะพบกัน
Láew ter lá // kít tĕung chăn bâang măi~ máe~ wâa ter mâi yàak jà póp gan
What about you? Do you ever miss me~ Even~ though you don’t want to meet
ฉันก็คิดถึงเธอ… อยู่ดี~
Chăn gôr kít tĕung ter… yòo dee~
I’m always still missing you~

[Mew & Zom]
No matter how far… if you want me, I’d go for you~
I’d go for you woo hoo hoo

[Zom]
ก็ไม่รู้เมื่อไรที่เราจะได้เจอกัน
Gôr mâi róo mêuua rai têe rao jà dâai jer gan
Don’t even know when we will have a chance to meet
วันที่พ้นผ่าน เธอรู้ไหมว่ามันยาก~ แค่ไหน~
Wan têe pón pàan · ter róo măi wâa man yâak~ kâe năi~
Through these passing days, do you know how hard~ it was~
ที่ต้องคิดถึงเธออยู่อย่างนี้~
Têe dtông kít tĕung ter yòo yàang née~
That I have to miss you like this~

[Mew & Zom]
จะทำยังไงก็คิดถึงเธออยู่ดี~
Jà tam yang ngai gôr kít tĕung ter yòo dee~
No matter what I do, I’m still missing you~

ไม่ว่ายังไงก็คิดถึงเธออยู่ดี~
Mâi wâa yang ngai gôr kít tĕung ter yòo dee~
No matter what, I’m still missing you

หลับตาลง แล้วก็เจอแค่เธอ นานแล้วที่ไม่ได้เจอ
Làp dtaa long // láew gôr jer kâe ter // naan láew têe mâi dâai jer
Even I close my eyes, I can find only you. It’s been a long time that we haven’t met
Oh, what should I do?

จะทำยังไงก็คิดถึงเธออยู่ดี~
Jà tam yang ngai gôr kít tĕung ter yòo dee~
No matter what I do, I’m still missing you~

ไม่ว่ายังไงก็คิดถึงเธออยู่ดี~
Mâi wâa yang ngai gôr kít tĕung ter yòo dee~
No matter what, I’m still missing you

แล้วเธอละ คิดถึงฉันบ้างไหม~ แม้~ ว่าเธอไม่อยากจะพบกัน
Láew ter lá // kít tĕung chăn bâang măi~ máe~ wâa ter mâi yàak jà póp gan
What about you? Do you ever miss me~ Even~ though you don’t want to meet

ฉันก็คิดถึง…
Chăn gôr kít tĕung…
I’m always still thinking…

จะทำยังไงก็คิดถึงเธออยู่ดี~
Jà tam yang ngai gôr kít tĕung ter yòo dee~
No matter what I do, I’m still missing you~

ไม่ว่ายังไงก็คิดถึงเธออยู่ดี~
Mâi wâa yang ngai gôr kít tĕung ter yòo dee~
No matter what, I’m still missing you

หลับตาลง แล้วก็เจอแค่เธอ นานแล้วที่ไม่ได้เจอ
Làp dtaa long // láew gôr jer kâe ter // naan láew têe mâi dâai jer
Even I close my eyes, I can find only you. It’s been a long time that we haven’t met
Oh, what should I do?

จะทำยังไงก็คิดถึงเธออยู่ดี~
Jà tam yang ngai gôr kít tĕung ter yòo dee~
No matter what I do, I’m still missing you~

ไม่ว่ายังไงก็คิดถึงเธออยู่ดี~
Mâi wâa yang ngai gôr kít tĕung ter yòo dee~
No matter what, I’m still missing you

แล้วเธอละ คิดถึงฉันบ้างไหม~ แม้~ ว่าเธอไม่อยากจะพบกัน
Láew ter lá // kít tĕung chăn bâang măi~ máe~ wâa ter mâi yàak jà póp gan
What about you? Do you ever miss me~ Even~ though you don’t want to meet
ฉันก็คิดถึงเธอ… อยู่ดี~
Chăn gôr kít tĕung ter… yòo dee~
I’m always still missing you~

  1. Leonardo

    November 3, 2021 at 2:23 pm

    Thank you so much.

Your email address will not be published.

ADVERTISEMENT