LYRIC

Kyhpachâna lia kua heih la

Pachho Notlia – Kyhpachâna lia kua heih la

Verse-I:
Adyuna cha chhâ daihmâ haw,
Na thatlônazy chhao;
Daihti reipi na ryu haw,
Sihnô vawkua la vawkua ha mah y;
Tuchheih ta na y he zaw,
Na nohto hro adyuna lia;
Hiehâh chariah chhaichhi soh la,
Pahniena cha phuahpa achâ haw.

CHORUS:
Zisu thisaih sôh lia hnabeiseina,
Kalvary kross aleip’a ly;
Bâh bakai na chô;
Na taotheipa y chhôhpa cha,
Pathipalôh pahy la Ngiathai na cha haw;
Kyhpachân lia kua heih la.

Verse-II
Na hro si apasa tu vâta
Hiehâhna sai ta na bie;
Khizaw ta chahnôhchhy pâ haw,
Anyu nawpa suh y vei;
Thatlôna hiah ta thlâh nachhâ,
Nâ deita tao thei tlôh chi vâ;
A ku pa tu keih kha chakâ sie lymâ la.

Tags:

heih (1) - kua (1) - Kyhpachâna (1) - Kyhpachâna lia kua heih la (1) - lia (3) - Spiritual (220)

SHARE

  1. Sophia

    September 11, 2021 at 7:37 am

    Everybody gangsta until you understand the meaning of the song.

  2. Zaire

    November 21, 2021 at 5:32 am

    Words are very meaningful.

Your email address will not be published.

ADVERTISEMENT