LYRIC

[ad_1]

Angel Nongia – Chô lâ bie pie
Phituhpa: Khukhu Litho

Moto hnoh thâtihpha chho he
Chô lâ bie pie rônah chai a châ
Vâ mozy ta chho thei veih ei
Nâ zaw nâ mâ ma?

Rei he a daih vei
Chho dei he a daih vei
Kyhpachâna â hlao leipa khiah la
Hro he hnabeidyna dei a châ

Mochaopa a chhihthapa hawh dei
Khizaw ngiana pawti zypa ta
Thina chavah ama chaka hai
Chhopara suh vy

Rei he a daih vei
Chho dei he a daih vei
Kyhpachâna â hlao leipa khiah la
Hro he hnabeidyna dei a châ

Noh zy he pha khao tlôh leipa ta
Y thlâhthlie theipa châ khao ma pi
Eima zydua ta tei ei suh
Thlahchhâna chôta

Rei he a daih vei
Chho dei he a daih vei
Kyhpachâna â hlao leipa khiah la
Hro he hnabeidyna dei a châ
Kyhpachâna â hlao leipa khiah la
Hro he hnabeidyna dei a châ

[ad_2]

  1. Clare

    November 2, 2021 at 5:23 pm

    Thanks for sharing.

  2. Chaya

    June 3, 2022 at 3:00 am

    Thank you.

Your email address will not be published.

ADVERTISEMENT